ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:44โดยNareerat Praditsarn
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference