ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27

โพสต์17 ม.ค. 2560 01:06โดยNareerat Praditsarn

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:44โดยNareerat Praditsarn

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference

การเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8

โพสต์9 พ.ย. 2559 00:02โดยNareerat Praditsarn   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 00:38 ]

อ.นาตยา แก้ววิเชียร อ.ปัทมา ช่วยพิทักษ์ อ.อุไรวรรณ เอกประยูร ประอาจารย์ประจำณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ชัชกรณ์ บัวแก้ว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์8 พ.ย. 2559 22:40โดยNareerat Praditsarn   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 00:58 ]

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1-4 of 4