เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่หลักของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยตาปีทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และบริการวิชา และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาสถาบัน หรือมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยและภายนอก  และมีคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่ขอเงินทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ตลอดทั้งติดตาม และประเมินผลงานวิจัย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการทำวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และนวัตกรรม

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านต่างๆ

3. สรรหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

4. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปรัชญา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และบริการวิชาการแก่ ท้องถิ่น และประเทศ

วิสัยทัศน์

สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการมุ่งมั่นการพัฒนา ทั้งการวิจัยองค์ความรู้และการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาผลิตผลงานวิจัยและตำรา และผลักดันการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Comments