สำนักงานวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี

     สำนักงานวิจัยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยตาปีทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาสถาบัน หรือมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยและภายนอก  และมีคณะกรรมการการวิจัยทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่ขอเงินทุนส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ตลอดทั้งติดตาม และประเมินผลงานวิจัย


                
ปฏิทิน