บุลคลากร

นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย
e-mail : nareerat@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย