บุลคลากรชื่อ-สกุล       :        นายธนิต สำลีวงค์
ตำแหน่ง      :         รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
            ผู้ช่วยอธิการบดี
เว็บไซต์        :        http://tanit.tapee.ac.th
Email          :       tanit@tapee.ac.th 
เบอร์ติดต่อ   :       1101