สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยตาปีทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาสถาบัน หรือมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยและภายนอก  และมีคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่ขอเงินทุนส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ตลอดทั้งติดตาม และประเมินผลงานวิจัย


🚩ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาบัญชี กับการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ!!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2627111044252651&id=1452949315002169
🎯นักศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645111005785988&id=1452949315002169

              
https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/photos/a.716172138429457/2457266084320045/

รวบรวม 18 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่อยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ 😊

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

>> https://digital.library.tu.ac.th
------------------

2. Thai Digital Collection (TDC) I สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
.
แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
.
>> http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

** ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะจ๊ะ
----------------------

3. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (แต่ไม่ได้มี Full Text ทุกรายการนะ)
.
>> http://www.researchgateway.in.th

**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
----------------------

4. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
.
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
.
>> https://www.tci-thaijo.org
----------------------

5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
.
รวมรวบงานวิจัยไว้มากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ โดยมีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 235,125 รายการ
.
>> http://dric.nrct.go.th/Index

**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
----------------------

6. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
.
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
.
>> https://cuir.car.chula.ac.th
----------------------

7. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)
.
>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html
----------------------

8. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
.
รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
.
>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace
----------------------

9. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
.
>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488
----------------------

10. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
.
>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
----------------------
11. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูก
จัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ
.
>> http://kb.psu.ac.th/psukb
----------------------

12. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
.
>> http://libsearch.nida.ac.th
----------------------

13. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
.
รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
.
>> https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp
----------------------

14. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.
รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย)
.
>> http://www.krisdika.go.th
----------------------

15. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
.
แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
.
>> http://research.mol.go.th/2013
----------------------

16. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.
รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย
.
>> http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php
----------------------

17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
.
รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook
.
>> http://www.kpi.ac.th

18. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท - เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ >> http://search.proquest.com

หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน EZproxy