สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยตาปีทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาสถาบัน หรือมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยและภายนอก  และมีคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่ขอเงินทุนส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ตลอดทั้งติดตาม และประเมินผลงานวิจัย


                
ปฏิทิน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget